Forældremyndighed

Hvad er forældremyndighed:
Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre barnet eller den unge er blevet gift. At have forældremyndigheden over et barn vil sige, at man har pligt til at drage omsorg for barnet og kan træffe beslutning om barnets personlige forhold ud fra barnets interesser og behov.

Et barn har ret til omsorg og tryghed. Barnet skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling. Har man forældremyndigheden over et barn, skal man varetage dette ansvar for barnets omsorg og tryghed, men man har også ret til at bestemme på barnets vegne. Forældremyndighedsindehaveren kan f.eks. bestemme, hvad barnet skal hedde, hvor det skal bo, hvor det skal gå i skole, hvilken religiøs opdragelse barnet skal have, om barnet skal have pas m.m.

Det er forældremyndighedsindehaveren, der har ret til at deltage i bl.a. forældremøder i skole og/eller institution og have kontakten med læge, sygehus, socialforvaltning m.v., samt at få indsigt i alle papirer/dokumenter eller oplysninger vedrørende barnet. Den forælder, der ikke har forældremyndigheden over barnet har dog som udgangspunkt ret til mundtlig orientering fra offentlige myndigheders side om barnets forhold. Det gælder for eksempel oplysninger om barnet fra skole, socialforvaltning, sygehus og læge.

Hvem har forældremyndigheden:
Forældremyndigheden kan være fælles eller forældremyndigheden kan være hos en af forældrene alene.

Gifte forældre, eller forældre der senere indgår ægteskab, har altid fælles forældremyndighed. Dette gælder også selvom forældrene senere bliver separeret eller skilt. De har dog i forbindelse med separation/skilsmisse eller senere, mulighed for at få den fælles forældremyndighed ophævet – se skema om anmeldelse af ophævelse af fælles forældremyndighed samt yderligere vejledning under ”blanketter” i højre side.

Ugifte forældre kan aftale fælles forældremyndighed. Moderen har forældremyndigheden alene, hvis ugifte forældre ikke aftaler fælles forældremyndighed. Forældre, der tidligere har været gift, og hvor en af forældrene har forældremyndigheden alene over barnet kan aftale fælles forældremyndighed.

Forældrene kan aftale at overføre forældremyndigheden fra den ene af forældrene til den anden af forældrene. Aftalen skal indsendes til Rigsombuddet for at være gyldig – se skema om anmeldelse af overførsel af forældremyndighed samt yderligere vejledning under ”blanketter” i højre side.

I sjældne tilfælde kan en anden end forældrene få forældremyndigheden. Dette kan f.eks. ske, når begge forældrene er døde. Forældrene kan også overdrage forældremyndigheden til en anden.

Hvad betyder fælles forældremyndighed:
Bor forældrene sammen, beslutter de i fællesskab det, der skal bestemmes for barnet.

Bor forældrene ikke sammen, træffes de daglige beslutninger af den forælder, der har barnet boende, mens de vigtigste beslutninger træffes af forældrene i fællesskab. Dette gælder for eksempel beslutninger om, hvad barnet skal hedde, hvor barnet skal bo, hvor barnet skal gå i skole, hvilken tro barnet skal opdrages i, udstedelse af pas til barnet m.m., mens mindre og mere dagligdagsbeslutninger træffes af den forælder, der har barnet boende.

Når der er fælles forældremyndighed, har den forælder, der ikke har barnet boende, ret til at deltage i bl.a. forældremøder i skole og/eller institution, have kontakt med læge, sygehus, socialforvaltning, samt at få indsigt i alle dokumenter eller oplysninger vedrørende barnet på lige fod med den forælder, der har barnet boende.

Såfremt forældrene ikke er enige om samvær mellem barnet og den forælder, der ikke bor sammen med barnet, kan Rigsombuddet være behjælpelig med at fastsætte samværet – se under punktet "samvær" her på hjemmesiden.

Den fælles forældremyndighed kan ophæves ved anmeldelse til Rigsombuddet, hvis begge forældre ønsker det og er enige om, hvem der skal have forældremyndigheden alene. Såfremt en af forældrene ønsker den fælles forældremyndighed ophævet, men forældrene ikke er enige om ophævelsen, må domstolen træffe afgørelse om ophævelsen af den fælles forældremyndighed, og hvem der fremover skal have forældremyndigheden alene over barnet.

Hvordan kan der aftales fælles forældremyndighed:
Det er alene forældrene, der kan aftale fælles forældremyndighed. Ingen kan træffe afgørelse om fælles forældremyndighed, hvis begge forældre ikke ønsker fælles forældremyndighed.

En aftale om fælles forældremyndighed skal anmeldes til Rigsombuddet for at være gyldig. Anmeldelsen sker på en særlig blanket. Anmeldelse af aftalen kan også ske før barnets fødsel, såfremt faderskabssagen er afsluttet ved Landfogeden (Politimesteren på Færøerne). Blanketten skal underskrives af begge forældre. Når Rigsombuddet har modtaget anmeldelsen, sender Rigsombuddet en genpart af anmeldelsen med kvittering for modtagelsen, som dokumentation for den aftalte fælles forældremyndighed – se skema om anmeldelse af fælles forældremyndighed samt yderligere vejledning under ”blanketter” i højre side.

Hvad betyder det at have forældremyndigheden alene:
Har man forældremyndigheden alene, træffer denne forælder alene beslutning om barnets forhold. Det er ikke nødvendigt at spørge den anden forælder.

Den anden forælder har dog også rettigheder. Den forælder, der ikke har forældremyndigheden har stadig ret til samvær med barnet. Der er samme ret til samvær, uanset om man har del i forældremyndigheden eller ej. Der er også ret til mundtlig orientering om barnets forhold fra offentlige myndigheder, jf. ovenfor under afsnittet: "Hvad er forældremyndighed".

Accept af cookies

Denne side benytter cookies for at indsamle statistik og forbedre brugerens oplevelse.

Læs mere om cookies på nedenstående link:

Cookie politik