Ændring af tidligere tildelt CPR-nummer

Du kan fx få et nyt CPR-nummer hos Rigsombuddet, hvis der er fejl i dit nuværende eller i særlige tilfælde, hvor CPR-nummeret indgår i misbrug af din identitet.

Fejl i fødedato

Personer, der er registreret i Det Centrale Personregister (CPR), kan søge om at få ændret deres fødedato i CPR og dermed også deres CPR-nummer, såfremt der er en fejl i den registrerede fødedato.

For at Rigsombuddet kan tildele et nyt CPR-nummer, skal der foretages en vurdering af grundlaget. Dette kræver som udgangspunkt, at ansøgeren kan fremlægge dokumentation for, at den ønskede fødedato er korrekt. Dette kan fx ske ved forevisning af fødselsattest.

Hvis ansøgeren er et mindreårigt barn, skal en forældremyndighedsindehaver ansøge på barnets vegne.

Identitetsmisbrug

Anmodning om nyt CPR-nummer på baggrund af mistanke om misbrug skal indgives skriftligt til Rigsombuddet og være ledsaget af fyldestgørende oplysninger og dokumentation til belysning af, at der har fundet et relevant misbrug sted.

Der skal vedlægges dokumentation i form af brevveksling med virksomheder m.fl. om misbruget og dækning af tabet i den forbindelse samt politianmeldelse af forholdet mv. Det vil bero på et konkret skøn i det enkelte tilfælde, om tildeling af nyt CPR-nummer vil kunne finde sted. Vurderingen skal foretages på baggrund af en samlet bedømmelse af forholdene i det enkelte tilfælde.

Transkønnede

Transkønnede har tillige mulighed for at få tildelt et nyt CPR-nummer. Yderligere vejledning fås ved henvendelse til Rigsombuddet.