Folketingsvalg

Valg til Folketinget udskrives ved kongeligt åbent brev. Rigsombudsmanden fastsætter umiddelbart derefter datoen for valgets afholdelse på Færøerne. Datoen er sædvanligvis den samme som i resten af Danmark.

På Færøerne vælges to medlemmer til Folketinget.

Færøerne udgør ét valgområde.

Valgret og optagelse på valglisten

Valgret til Folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl i riget, medmindre vedkommende er umyndiggjort.

Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten. Man skal være optaget på valglisten i en kommune senest 18.-dagen før valgdagen.

Personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, kan under visse forudsætninger anses for at have fast bopæl i riget, og dermed have valgret til folketingsvalg, jf. nedenfor.

Følgende personer, der midlertidigt tager ophold i udlandet, og ægtefæller, der samlever med disse personer, anses for at have fast bopæl i riget:

1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en offentlig myndighed, en privat virksomhed eller en privat forening i riget

2) Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark eller Færøerne er medlem

3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en hjælpeorganisation i riget

4) Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed

5) Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde

6) Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr. 1-5

Vælgere, der har taget midlertidigt ophold i udlandet, skal efter anmodning optages på valglisten i den kommune, hvor de sidst har været tilmeldt folkeregisteret. Anmodningen om optagelse skal indgives til kommunalbestyrelsen, der efterfølgende skal forelægge anmodningen for rigsombudsmanden med attestation af, at den pågældende har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er umyndiggjort, og med oplysning om, hvornår vedkommende sidst har været optaget i kommunens folkeregister. Afgørelser om optagelse på valglisten gælder i 2 år fra afgørelsens dato.

Kandidatanmeldelse og -godkendelse

Ingen kan opstilles til valg uden selv at have anmeldt sig som kandidat til valget. En person kan enten opstille som kandidat for et parti, der ved det sidste afholdte lagtingsvalg har opnået repræsentation i Lagtinget og ved valgets udskrivelse fortsat er repræsenteret i dette, eller som kandidat uden for partierne. En kandidat, der opstiller uden for partierne, skal anbefales af mindst 150 og højst 200 af valgområdets vælgere på Færøerne som stillere.

Anmeldelse af kandidater indgives til formanden for valgbestyrelsen senest kl. 18.00 elleve dage før valgdagen.

Partierne skal senest kl. 18.00 otte dage før valgdagen over for valgbestyrelsen meddele, hvilke kandidater partiet kan godkende.

Umiddelbart efter udløbet af fristen for kandidaternes anmeldelse, skal valgbestyrelsen undersøge om de rettidigt indleverede kandidatanmeldelser er gyldige. Valgbestyrelsen bekendtgør snarest muligt de godkendte kandidatanmeldelser.

Afstemningen, herunder brevstemmeafgivning

Stemmeafgivning sker i hvert valgdistrikt på valgstedet i et lokale, der anvises af kommunalbestyrelsen. Afstemningen begynder kl. 9.00 og slutter kl. 20.00. Valgret udøves ved personligt fremmøde. Stemmeafgivning sker i stemmerummet, hvor kun vælgeren må være til stede.

Følgende vælgere kan brevstemme på Færøerne:

  • vælgere, som er forhindret i at møde frem til afstemningen på valgdagen, kan brevstemme på ethvert folkeregister
  • vælgere, der er indlagt på sygehuse eller andre helbredelses- og plejeinstitutioner, kan brevstemme på sygehuset eller institutionen
  • vælgere, der er indsat i arresthus i Tórshavn, kan brevstemme hos landfogeden
  • vælgere, der er under lægebehandling i hjemmet, kan brevstemme i hjemmet
  • vælgere, der har bopæl på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt valgdistrikt, kan brevstemme på øen
  • søfolk og fiskere kan brevstemme på ethvert folkeregister, hos landfogeden, hos sysselmanden eller mønstringsbestyrer
  • søfolk og passagerer på skibe i udenrigsfart, som er hjemmehørende i riget samt personer, der er ansat på danske havanlæg, kan brevstemme på skibet eller havanlægget
  • Brevstemmeafgivning på Færøerne kan finde sted de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest næstsidste søgnedag (hverdag, inkl. lørdag) før valgdagen.

Søfolk og fiskere kan brevstemme de sidste 3 måneder før valgdagen, dog senest næstsidste søgnedag før valgdagen. Søfolk og passagerer på skibe i udenrigsfart, som er hjemmehørende i riget, og personer, der er ansat på danske havanlæg kan brevstemme de sidste 3 måneder før valgdagen, dog kan søfolk på udenrigsfart, som er hjemmehørende i riget, og deres medsejlende ægtefæller, afgive brevstemme på skibet fra dagen efter et folketingsvalg med gyldighed for førstkommende folketingsvalg.

Vælgere, der er optaget på valglisten i en kommune på Færøerne, og opholder sig i Danmark, Grønland eller udlandet, kan brevstemme dér. Vælgere, der opholder sig i Danmark eller Grønland, kan brevstemme på et folkeregister eller et af de øvrige derværende steder for brevstemmeafgivning. Vælgere, der opholder sig i udlandet, kan brevstemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation.

Brevstemmeafgivning i Danmark, Grønland og udlandet kan finde sted de sidste 3 måneder før valgdagen.

Valgets opgørelse

Når afstemningen er afsluttet og stemmesedlerne er optalt og pakket, foretager valgstyrerne og de tilforordnede vælgere en optælling af de afgivne stemmer. Det optælles, hvor mange stemmer der er afgivet på hvert parti og på hver kandidat.

Når formanden for valgbestyrelsen har modtaget indberetning fra samtlige valgdistrikter, sammentælles de indberettede stemmetal, og der foretages en foreløbig opgørelse af valget. Straks herefter indberettes til Rigsombudsmanden, hvor mange stemmer, der i alt er afgivet for hver parti og hver kandidat udenfor parti, og den foreløbige opgørelse af valget.

Senest dagen efter valgets endelige opgørelse, sender formanden for valgbestyrelsen en kopi af valgbogen til Rigsombudsmanden, der straks videresender en kopi til indenrigs- og sundhedsministeren.

Folketinget godkender gyldigheden af kandidaternes valg.

Enhver kan klage over folketingsvalg. Klager skal sendes til Rigsombudsmanden og skal være denne i hænde senest ugedagen efter valgdagen. Rigsombudsmanden sender herefter klagen til indenrigs- og sundhedsministeren.

Lov om folketingsvalg på Færøerne

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelse af lov om folketingsvalg på Færøerne (bekendtgørelse nr. 41 af 15. januar 2020), der kan downloades i PDF-format her: 

pdf (1009 Kb)