Økonomiske betingelser

Det er efter retsplejelovens § 330 blandt andet en betingelse for fri proces, at ansøgeren ikke uden at lide væsentlig afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med sagen.

Grænsen for, hvornår en person opfylder de økonomiske betingelser for fri proces fremgår i § 1, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1505 af 18. december 2019 for Færøerne om fri proces. Heraf følger, at det er en betingelse for fri proces at ansøgerens indtægtsgrundlag er 336.000 kr. eller mindre. Hvis ansøger lever i et samlivsforhold, er det en betingelse, at summen af parrets indtægtsgrundlag er 427.000 kr. eller mindre.

Det bemærkes, at beløbet forhøjes med 58.000 kr. for hvert barn under 18 år, herunder stedbørn og plejebørn, som enten bor hos ansøger, eller som i overvejende grad forsørges af denne.

Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2020 er således følgende:
- Enlige ansøgere: 336.000 kr.
- Ansøgere i ægteskab eller samlivsforhold: 427.000 kr.
- Forhøjelse for hvert barn: 58.000 kr.

I sager om separation, skilsmisse, og forældremyndighed (sager efter retsplejelovens kapitel 42) kan ansøgerens eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænse for enlige også anvendes, selv om ansøgeren på ny er samboende.

Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for forrige år for ansøgeren og dennes eventuelle ægtefælle/samlever. Søges der eksempelvis om fri proces i 2020 skal årsopgørelsen for 2018 vedlægges. Søges der i december måned skal tillige årsopgørelsen for sidste år vedlægges.

Afviger ansøgerens eller dennes ægtefælles/samlevers aktuelle indkomstforhold væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for forrige år, lægges de tilsvarende aktuelle indkomstforhold til grund.

Som indtægtsgrundlag benyttes summen af A-indkomsten, B-indkomsten og kapitalindkomsten, reduceret med eventuelle fradragsberettigede udgifter, jf. henholdsvis lagtingslov om landsskat og kommuneskat samt lagtingslov om beskatning af kapitalgevinster.

Der kan ikke meddeles fri proces, hvis omkostningerne ved sagen skønnes at blive uvæsentlige i forhold til ansøgerens indtægtsgrundlag. Ved vurdering heraf indgår bl.a. sagens genstand samt hvorvidt søgsmålet agtes anlagt af flere eller vil have betydning for flere, således at omkostningerne kan deles mellem flere.

Jfr. § 5 i bekendtgørelse nr. 1505 af 18. december 2019 for Færøerne om fri proces, kan Rigsombuddet i visse tilfælde se bort fra, at de økonomiske betingelser ikke er opfyldt. Det bemærkes dog, at der her er tale om en undtagelsesregel, som kun kan anvendes , såfremt ansøgeren skønnes at have et ganske særligt behov for bistand, eller hvis sagens omkostninger skønnes at blive ekstraordinært store. Er ansøgeren under 18 år, kan der tillige tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold.