Økonomiske betingelser

Det er efter retsplejelovens §§ 353 og 354 blandt andet en betingelse for fri proces, at ansøgeren opfylder nogle økonomiske betingelser.

Grænsen for, hvornår en person opfylder de økonomiske betingelser for fri proces fremgår i § 1, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 2032 af 14. december 2020 for Færøerne om fri proces. Heraf følger, at det er en betingelse for fri proces at ansøgerens indtægtsgrundlag er 344.000 kr. eller mindre. Hvis ansøger lever i et samlivsforhold, er det en betingelse, at summen af parrets indtægtsgrundlag er 437.000 kr. eller mindre.

Det bemærkes, at beløbet forhøjes med 60.000 kr. for hvert barn under 18 år, herunder stedbørn og plejebørn, som enten bor hos ansøger, eller som i overvejende grad forsørges af denne.

Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2021 er således følgende:
- Enlige ansøgere: 344.000 kr.
- Ansøgere i ægteskab eller samlivsforhold: 437.000 kr.
- Forhøjelse for hvert barn: 60.000 kr.

Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for forrige år for ansøgeren og dennes eventuelle ægtefælle/samlever. Søges der eksempelvis om fri proces i 2021 skal årsopgørelsen for 2019 vedlægges. Søges der i december måned skal tillige årsopgørelsen for sidste år vedlægges.

Afviger ansøgerens eller dennes ægtefælles/samlevers aktuelle indkomstforhold væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for forrige år, lægges de tilsvarende aktuelle indkomstforhold til grund.

Som indtægtsgrundlag benyttes summen af A-indkomsten, B-indkomsten og kapitalindkomsten, reduceret med eventuelle fradragsberettigede udgifter, jf. henholdsvis lagtingslov om landsskat og kommuneskat samt lagtingslov om beskatning af kapitalgevinster.

Der kan ikke meddeles fri proces, hvis omkostningerne ved sagen skønnes at blive uvæsentlige i forhold til ansøgerens indtægtsgrundlag. Ved vurdering heraf indgår bl.a. sagens genstand samt hvorvidt søgsmålet agtes anlagt af flere eller vil have betydning for flere, således at omkostningerne kan deles mellem flere.