Hvordan klager jeg?

Du kan klage over Rigsombuddets afslag på fri proces til Civilstyrelsen, Toldboden 2, 2. sal, 8800 Viborg.

Der gælder ingen særlige frist for, hvornår en afgørelse skal være påklaget. Det bemærkes dog, at der efter praksis normalt ikke gives fri proces til sager, hvor sagen er afsluttet ved at domsforhandling har fundet sted, eller ved at der er afsagt dom eller indgået forlig. En klage bør derfor ske i så god tid, at Civilstyrelsen kan nå at behandle klagen inden sagen afsluttes, idet du ellers risikerer, at styrelsen afviser at realitetsbehandle klagesagen

En klage skal sendes til Rigsombuddet, som videresender klagen til Civilstyrelsen sammen med sagens akter.