Hvordan søger jeg, og hvad skal indsendes?

En ansøgning om fri proces til retssager i 1. instans indsendes til Rigsombuddet, Amtmansbrekkan 6, 100 Tórshavn. Der foreligger ingen formkrav til selve ansøgningen. Ansøger kan således selv vælge, om vedkommende vil bruge ansøgningsblanketten eller om vedkommende vil indsende ansøgningen på anden vis.

En ansøgning skal indgives i så god tid, at Rigsombuddet kan nå at træffe afgørelse i sagen, inden retssagen afsluttes ved retten i form af, at sagen hovedforhandles eller forliges.

Sammen med ansøgningen bør der indsendes alle relevante oplysninger og bilag, således at Rigsombuddet er i stand til at vurdere rimeligheden i kravet. Er der allerede udvekslet stævning, svarskrift og eventuelt andre processkrifter i sagen, bør de vedlægges. Det bemærkes i denne henseende, at fri proces sager er ansøgningssager, hvoraf følger en lempelse af undersøgelsesprincippet for Rigsombuddet. Dette medfører, at ansøgeren selv skal tilvejebringe og indsende de oplysninger, som kan have betydning for afgørelsen om fri proces. Såfremt ansøger ikke indsende oplysninger, der gør det muligt at vurdere om betingelserne for at meddele fri proces er opfyldt, kan Rigsombuddet vælge at afslå ansøgningen, med den begrundelse, at der ikke er indsendt de oplysninger der er nødvendige for at vurdere, hvorvidt betingelserne for fri proces er opfyldt eller ej.

Sammen med ansøgningen skal der vedlægges kopi af ansøgerens og dennes eventuelle ægtefælles eller samlevers skattemæssige årsopgørelse for forrige kalenderår. I 2021 skal årsopgørelsen for 2019 vedlægges. Søges der i december måned, skal sidste års årsopgørelse endvidere vedlægges.

Såfremt den aktuelle indtægt er væsentligt forandret siden forrige år, skal der endvidere vedlægges dokumentation for ansøgeren og dennes eventuelle ægtefælle eller samlevers aktuelle indtægt for de sidste 3 måneder.

Endvidere skal det fremgå, hvor mange børn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

Såfremt ansøgeren er enlig, bør dette tillige fremgå af ansøgningen.

Efter Rigsombuddet har modtaget ansøgningen, vil Rigsombuddet eventuelt bede modparten om en udtalelse for at få belyst, hvorledes denne stiller sig til den tvist, som fri processagen angår. Det bemærkes dog, at modparten i retssagen ikke kan klage over, at der meddeles ansøgeren fri proces, idet modparten ikke er part i fri proces sagen.

Retten behandler ansøgninger om fri proces til appelsager, når ansøgeren helt eller delvis har fået medhold i den foregående instans, og sagen er appelleret af modparten, jfr. § 355, stk. 2.