Principielle sager

Jfr. § 331 i retsplejeloven, kan der, når særlige grunde taler derfor, meddeles fri proces, selvom de sædvanlige betingelser for fri proces ikke er opfyldte.

Bestemmelsen i § 331 giver således mulighed for at meddele fri proces, selv om de almindelige betingelser jfr. § 330 ikke er opfyldte.

Det gælder navnlig i sager, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation.

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at der med sager af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse navnlig sigtes til sager, der rejser hidtil uafklarede lovfortolkningsspørgsmål, sager af mere betydende indgreb over for enkeltpersoner eller grupper samt sager, hvor afgørelsen vil kunne tjene som præjudikat ved senere tilfælde. Sager, som har væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige situation, kan efter omstændighederne være sager udsprunget af mindre selvstændig virksomhed.

Det er Civilstyrelsen i Danmark som kan bevillige fri proces efter § 331.