Retshjælpsforsikring

Fri proces kan ikke gives til en ansøger, der har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker sagens omkostninger, jf. Retsplejelovens § 353.

Det er forsikringsselskabet, der tager stilling til, om forsikringen dækker sagens omkostninger eller en del af omkostningerne.

Såfremt forsikringsselskabet har afslået at dække sagen, er der mulighed for at søge om fri proces på sædvanlig vis.

Hvis det er åbenbart, at sagens omkostninger ikke kan holdes indenfor forsikringens maksimum, og sagens karakter eller omstændigheder i øvrigt kan begrunde en overskridelse af forsikringens maksimum, kan Rigsombuddet dispensere fra kravet om, at ansøgeren ikke er dækket af en retshjælpsforsikring eller anden forsikringen.