Rimelig grund

Hvis en person opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, kan der meddeles fri proces, hvis ansøgeren skønnes at have rimelig grund til at føre proces, jf. retsplejeloven § 356.

Ved vurdering af, hvorvidt ansøger må antages at have rimelig grund til at føre proces, ses der på sagens betydning for ansøgeren. Det taler således for at meddele fri proces, hvis sagen har stor betydning for ansøgeren. Hvis sagen omvendt har mindre betydning for ansøgeren, taler det imod at meddele fri proces. Sagens betydning må vurderes ud fra objektive omstændigheder med hensyn til sagens karakter og ansøgerens situation, og ikke ud fra ansøgerens subjektive opfattelse. Som eksempler på tilfælde, hvor sagen ud fra en objektiv betragtning kan have stor betydning for ansøgeren, kan nævnes sager om en persons bolig, arbejde eller helbred. 

Udsigten til, at ansøgeren vil få medhold i sagen, har også betydning for, om ansøgeren vurderes at have rimelig grund til at føre proces. Hvis ansøgeren har overvejende sandsynlighed for at få medhold i sagen, taler det for at meddele fri proces. Med henvisning hertil, er det derfor af stor betydning, at ansøgeren tilvejebringer og indsender nødvendige oplysninger til belysning af sagen, se nærmere om dette under punktet ”Hvordan søger jeg og hvad skal indsendes?”.

Hvis ansøgeren har ringe udsigt til at få medhold i sagen, taler det imod at meddele fri proces.

Andre hensyn, der kan indgå i vurderingen af, hvorvidt der skal meddelesfri proces, er for eksempel ansøgerens adfærd i forbindelse med kravets opståen og alternativer til at anlægge retssag.

Endvidere indgår sagsgenstandens størrelse i vurderingen af, om ansøgeren har rimelig grund til at føre proces. Fri proces vil som udgangspunkt blive afslået, hvis sagen er bagatelagtig. En sag kan anses som bagatelagtig, hvis den har en økonomisk værdi under ca. 3.000 kr. og ikke har videregående betydning, hverken for ansøgeren eller andre. Det bemærkes dog, at dette udgangspunkt er gældende, hvor ansøger samtidig er sagsøger i sagen. Såfremt ansøger er sagsøgt, vil ansøgningen om fri proces blive undergivet en egentlig realitetsbehandling, idet ansøgeren er blevet inddraget i sagen, som følge af modpartens beslutning om at anlægge sagen.

Størrelsen af de forventede sagsomkostninger indgår også i vurderingen.