Samlet vurdering

Ved den samlede vurdering af, hvorvidt der kan meddeles fri proces eller ej, ses der, udover på ansøgers økonomiske forhold og evne til selv at betale sagens omkostninger, således bland andet på følgende:

• sagens betydning for ansøger

• udsigten til at ansøger vil få medhold i sagen

• hvorvidt sagsgenstanden kan anses for at være bagatelagtig eller ej

• størrelsen af forventede sagsomkostninger i forhold til det sagen drejer sig om

• ansøgers adfærd i forbindelse med kravets opståen