Virkning af fri proces

Virkningerne af fri proces fremgår af § 359 i retsplejeloven.

Virkningerne medfører fritagelse for betaling af retsafgift, samt fritagelse for at betale salæret til egen advokat. Det er retten der fastsætter salæret til advokaten, og det er også retten der beskikker advokaten. Såfremt den der har fri proces har et ønske om beskikkelse af en bestemt advokat, vil retten som regel efterkomme dette ønske.

Normalt er det den tabende part i en retssag, der skal betale sagens omkostninger, herunder modpartens omkostninger, men hvis den tabende part har fri proces betaler statskassen omkostningerne.

Fri proces medfører i øvrigt, at statskassen betaler alle nødvendige udgifter forbundet med sagens behandling eller oplysning, for eksempel udgifter til vidneførsel og syn og skøn.

Retten kan dog pålægge en part der har fri proces, helt eller delvis at erstatte statskassens udgifter ved den frie proces i det omfang udgifterne ikke kan pålægges modparten, når partens forhold, herunder som disse er efter sagens udfald, taler for det, jf. retsplejelovens § 360, stk. 2.

Virkningerne af fri proces omfatter hele sagen i den pågældende instans, samt fuldbyrdelse af afgørelsen.

Virkningerne af fri proces omfatter også behandling af sagen i 2. eller 3. instans, såfremt sagen er indbragt for højere ret af modparten, og den part, der har fri proces, helt eller delvis har fået medhold i den foregående instans.

Virkningen af fri proces ophører ikke ved en parts død.