Virkning af fri proces

Virkningerne af fri proces fremgår af § 332 i retsplejeloven.

Virkningerne medfører fritagelse for betaling af retsafgift, samt fritagelse for at betale salæret til egen advokat. Det er retten der fastsætter salæret til advokaten, og det er også retten der beskikker advokaten. Såfremt den der har fri proces har et ønske om beskikkelse af en bestemt advokat, vil retten som regel efterkomme dette ønske.

Fri proces medfører i øvrigt, at statskassen betaler alle nødvendige udgifter forbundet med sagens behandling eller oplysning, for eksempel udgifter til vidneførsel og syn og skøn.

Det bemærkes, at såfremt man taber sagen, hvortil man har fået fri proces, indebærer fri proces bevillingen ikke automatisk fritagelse for at erstatte modpartens omkostninger. Det er retten som i disse tilfælde afgør, hvorvidt statskassen skal betale disse omkostninger i stedet for parten.

Fri proces i skiftesager medfører fritagelse for sikkerhedsstillelse for skifteomkostninger og, for så vidt udgifterne ikke kan dækkes af boets midler, fritagelse for betaling af vederlag til eventuel medhjælper i boet og andre udgifter ved foranstaltninger, der iværksættes med skifterettens godkendelse.

Virkningerne af fri proces omfatter hele sagen i den pågældende instans, samt fuldbyrdelse af afgørelsen.

Virkningerne af fri proces omfatter også behandling af sagen i 2. eller 3. instans, såfremt sagen er indbragt for højere ret af modparten, og den part, der har fri proces, helt eller delvis har fået medhold i den foregående instans.