Administrativt CPR-nummer til personer under værgemål

Hvis der er etableret et personligt værgemål for en borger, vil værgen på borgerens vegne være berettiget til at anmode om at få tildelt et administrativt CPR-nummer, under forudsætning af, at det personlige værgemål vedrører det pågældende forhold. Kopi af værgebeskikkelsen skal vedlægges ansøgningen.

Sammen med ansøgningen om administrativt CPR-nummer, skal der vedlægges dokumentation for statsborgerskab. Dette kan ske ved, at man vedlægger en kopi af gyldigt færøsk/dansk pas for den person, som skal have tildelt et administrativt CPR-nummer. Har personen ikke et gyldigt pas, kan man vedlægge kopi af statsborgerskabsbevis, samt anden billedlegitimation.

Hvis en person under værgemål selv anmoder om at få tildelt et personnummer, vil personen ligeledes være berettiget hertil, idet den personlige handleevne ikke kan fratages.