Dansk-Færøsk Kulturfond

Fondens formål

Fondets formål "at fremme den åndelige forbindelse mellem Færøerne og den øvrige del af det danske rige". Det vil sige kulturformidling i bred forstand mellem Færøerne og Danmark inden for rigsfællesskabet.

Der kan gives støtte til formål inden for teater, film, musik og kunst, bogudgivelser, visse studierejser m.m.

Der gives ikke tilskud til nordisk kultursamarbejde, skolerejser, idræt samt egentlige uddannelsesformål.

Det er vigtigt at pointere, at der lægges vægt på rigsfællesskabet i vurderingen af ansøgningerne og at nordisk samarbejde, som udgangspunkt, ikke støttes.

Ansøgningsfrister og vejledning til ansøgninger til kulturfonden

Fonden modtager ikke ansøgninger for 2022 foreløbigt. Fondens udlodning fastsættes ud fra fondens overskud, der for tiden er minimal grundet den lave forrentning.

Bestyrelsen vil i efteråret 2021 beslutte, om der skal ske en udlodning i 2022.

Den årlige ansøgningsfrist er 1. marts med efterfølgende behandling i bestyrelsen april/maj. Ansøgninger skal således være modtaget senest den 1. marts kl. 24:00 fo-tid.

Tilskuddene er af varierende størrelse og udgør typisk mellem 10.000 kr.– 50.000 kr. Tilskuddene indberettes til skattemyndighederne i henholdsvis Danmark og Færøerne.

Ansøgningsskema kan downloades herunder:

pdf (85 Kb)

Ansøgningen sendes pr. e-mail til fondens sekretær, Marin Mikkelsen, på ro@fo.stm.dk eller med almindelig post til Rigsombudsmanden på Færøerne, att. Marin Mikkelsen, Amtmansbrekkan 6, FO-100 Tórshavn.

Ansøgningen skal indeholde en udførlig redegørelse for formålet, budget og finansieringsplan for den ansøgte aktivitet samt evt. regnskabsoplysninger for tilsvarende tidligere aktiviteter. Det bør også oplyses, om der er søgt støtte til formålet fra anden side.

De personer, der bevilges støtte, forventes efterfølgende i videst muligt omfang at fremsende et eksemplar af den bog, katalog, tidsskrift, etc., fondet har ydet støtte til.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen vil blive afvist.

Der vil ikke kunne opnås støtte til arrangementer m.m., der har fundet sted før 1. juni det pågældende år.

Bevillingstilsagnene opretholdes i to år. Herefter skal der indsendes ny ansøgning, hvis det pågældende projekt fortsat ønskes støttet.

 

Særligt om Dansk Færøsk Samfunds studierejselegat

Dansk-Færøsk Kulturfond bestyrer også "Dansk-Færøsk Samfunds studierejselegat", som opslås i Danmark og på Færøerne til uddeling en gang om året.

Legatet består af to portioner på 10.000,00 kr. Den ene portion til en studierejse til Færøerne, den anden til en studierejse til Danmark, for personer mellem 18 og 30 år. Studierejsen skal have et formål, der falder inden for Dansk-Færøsk Kulturfonds formål.

Ansøgningsskema kan downloades herunder:

 

pdf (86 Kb)

Om Fundats og bestyrelse

Dansk-Færøsk Kulturfond blev oprettet i 1951 efter aftale mellem den danske regering og Færøernes landsstyre.

Grundlaget for fondets formue er tilbagebetalingerne af lån, som statskassen ydede færinger, der af uddannelsesmæssige eller andre grunde opholdt sig i Danmark under 2. verdenskrig, hvor forbindelsen mellem Færøerne og Danmark var afbrudt. Fondet har siden fået tilført yderligere midler, og formuen udgør ultimo 2020 knap 8 mio. kr.

Fondet arbejder på grundlag af en fundats fra 1955. Ifølge fundatsen bliver Fondet administreret af en bestyrelse på fire medlemmer: Rigsombudsmanden på Færøerne, en repræsentant for Kulturministeriet, og to af landsstyret valgte repræsentanter.

For tiden er følgende medlemmer af fondens bestyrelse:

Rigsombudsmand Lene Moyell Johansen (født formand)

Museumsdirektør Herleif Hammer, udpeget af Mentamálaráðið

Cand. mag. Ólavur Jøkladal, udpeget af Mentamálaráðið

Udviklingschef Anne Mette Rahbæk, udpeget af Kulturministeriet

 

Fonden modtog i 2020/2021 i alt 67 ansøgninger til behandling på bestyrelsesmødet den 29. april 2021.

Det blev på bestyrelsesmødet besluttet at bevillige støtte for i alt 220.000 kr. til 16 ansøgere, herunder ét studierejselegat.

 

Yderligere oplysninger om Dansk-Færøsk Kulturfond og vejledning vedrørende ansøgninger fås ved henvendelse til sekretæren Marin Mikkelsen på tlf. +298 201200.