Indfødsret

Dansk statsborgerskab (indfødsret) kan opnås ved erklæring til Rigsombudsmanden på Færøerne eller ved naturalisation, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 om lov om dansk indfødsret med senere ændringer.

Hvorvidt man anvender udtrykket dansk statsborger eller dansk indfødsret er underordnet, de dækker det samme.

En række persongrupper kan erhverve dansk statsborgerskab ved afgivelse af en erklæring til Rigsombuddet. Det drejer sig om:

  • personer, der fra fødslen har haft dansk statsborgerskab, og som senere har fortabt denne
  • personer, der har indfødsret i et andet nordisk land

Der henvises til afsnittet om statsborgerskab ved erklæring.

Alle andre kan søge dansk statsborgerskab ved naturalisation. Der henvises til afsnittet herom.

Dobbelt statsborgerskab

Ved anordning nr. 761 af 30. juni 2019 om ikrafttræden for Færøerne af ændringer af lov om dansk indfødsret, som trådte i kraft den 3. august 2019, er blandt andet reglerne om dobbelt statsborgerskab ændret.

Anordningen betyder, at danske statsborgere, der ønsker at erhverve et fremmed statsborgerskab, kan gøre dette uden at fortabe deres danske statsborgerskab. De skal i den anledning ikke foretage sig noget i forhold til de danske myndigheder.

Det vil dog afhænge af lovgivningen i det land, hvor vedkommende ønsker at erhverve statsborgerskab, om dobbelt statsborgerskab accepteres, eller om der eventuelt stilles krav om løsning fra dansk statsborgerskab. Danske statsborgere kan efter anmodning til Udlændinge- og Integrationsministeriet fortsat under visse betingelser blive løst fra deres danske statsborgerskab.

Anordningen betyder endvidere, at udenlandske statsborgere, der ønsker at erhverve dansk statsborgerskab, ikke længere vil blive stillet over for et dansk krav om løsning. Det vil dog afhænge af lovgivningen i det land, hvor vedkommende i forvejen har statsborgerskab, om dobbelt statsborgerskab accepteres, eller om vedkommende vil fortabe sit statsborgerskab i det pågældende land ved erhvervelsen af dansk statsborgerskab.

Anordningen indeholder desuden to overgangsordninger om erhvervelse af dansk statsborgerskab ved afgivelse af erklæring. Der henvises til afsnittet om statsborgerskab ved erklæring.