Fri proces

Fri proces er udtryk for, at staten yder økonomisk bistand med henblik på at sikre den enkelte borgers adgang til domstolene. Formålet med fri proces er således at sikre borgere med forskellige økonomiske forhold lige muligheder for at føre nødvendige retssager.

De gældende regler om fri proces findes i retsplejelovens kapitel 41 (lovbekendtgørelse nr. 964  af 26. juni 2020, Retsplejelov for Færøerne af lov), samt i bekendtgørelse nr. 1481 af 30. november 2022 for Færøerne om fri proces. Reglerne kan findes på www.logir.fo

Visse betingelser skal være opfyldt, for at opnå fri proces. Betingelserne for fri proces vedrører sagens art, ansøgerens økonomiske forhold og et krav om, at ansøgeren skal have rimelig grund til at føre proces.

Ansøgningsblanket til fri proces findes her:

pdf (226 Kb)