Fri proces

Fri proces er udtryk for, at staten yder økonomisk bistand med henblik på at sikre den enkelte borgers adgang til domstolene. Formålet med fri proces er således at sikre borgere med forskellige økonomiske forhold lige muligheder for at føre nødvendige retssager.

De gældende regler om fri proces findes i retsplejelovens kapitel 31 (bekendtgørelse nr. 148 af 9. marts 2004 af lov for Færøerne om rettens pleje), samt i bekendtgørelse nr. 1505 af 18. december 2019 for Færøerne om fri proces. Reglerne kan findes på www.logir.fo

Visse betingelser skal være opfyldt, for at opnå fri proces. Betingelserne for fri proces vedrører sagens art, ansøgerens økonomiske forhold og et krav om, at ansøgeren skal have rimelig grund til at føre proces.

Ansøgningsblanket til fri proces findes her:

150615_-ans_gning_om_fri_proces.PNG
pdf (340 Kb)

Pjece med nærmere vejledning om fri proces findes her:

180118_-vejledning_om_fri_proces__folder___hjemmeside.PNG (1)
pdf (339 Kb)