Fri proces

Ordningen med fri proces har til formål at give personer, hvis økonomiske forhold er mindre gode, muligheden for at føre retssag på linje med personer med bedre økonomiske forhold.

 

Betingelserne for fri proces

Du kan opnå fri proces til førelse af din sag ved domstolene, hvis du opfylder nogle nærmere bestemte betingelser. De konkrete betingelser fremgår at retsplejelovens §§ 353-357.

I almindelighed bevilliges du kun fri proces, såfremt:

  • du ikke er omfattet af en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, som dækker sagens omkostninger,
  • din årlige indtægt ikke overstiger en bestemt beløbsgrænse, samt såfremt
  • du har rimelig grund til at føre din sag ved domstolene, herunder fordi dine udsigter til medhold i retten skønnes at være overvejende sandsynlige.

 

Virkningerne af fri proces

Såfremt du bevilliges fri proces, afholder statskassen de udgifter, som er nødvendige i forbindelse med behandlingen af din retssag. De konkrete virkninger af fri proces fremgår af retsplejelovens § 359.

 

Sådan søger du om fri proces

Ansøgninger om fri proces behandles både af Rigsombuddet og Retten på Færøerne.

Som udgangspunkt skal du sende din ansøgning om fri proces til Rigsombuddet, der herefter vurderer, om du opfylder de påkrævede betingelser i retsplejelovens regler herom.

Dog skal du indgive din ansøgning om fri proces til Retten på Færøerne, hvis den er omfattet af retsplejelovens § 355. Dette er bl.a. tilfældet, såfremt du søger om fri proces til en skilsmisse-, separations- eller skiftesag.

 

Ansøgningens form

Der gælder ingen formkrav til ansøgninger om fri proces, men Rigsombuddet har dog udarbejdet en ansøgningsblanket, som du med fordel kan vælge at anvende til formålet. Det er ligeledes op til dig, om hvorvidt du indgiver ansøgningen fysisk eller via e-mail.

Idet din ansøgning om fri proces er en ansøgningssag, er det din opgave at tilvejebringe og indgive de oplysninger til Rigsombuddet, som ifølge dig har betydning for sagens afgørelse. Derved bliver der ikke indhentet oplysninger fra andre myndigheder i forbindelse med behandlingen af din ansøgning om fri proces, men det forekommer dog, at Rigsombuddet vælger at høre din modpart.

Ansøgningsblanket til fri proces finder her: 

pdf (226 Kb)