Statsborgerskab ved erklæring

For de nedenfor nævnte persongrupper kan der erhverves dansk statsborgerskab ved erklæring til Rigsombuddet. Dette sparer personerne for en noget langvarig ekspedition, som statsborgerskab ved naturalisation kan være.

Dansk statsborgerskab erhverves på den dato, erklæringen afgives, forudsat betingelserne efterfølgende viser sig at være opfyldt. Erklæring indgives på en særlig blanket, som kan hentes hos Rigsombuddet eller printes ud via linkene i teksten nedenfor. Herefter indgives erklæringen sammen med de deri nævnte dokumenter til Rigsombuddet. Såfremt betingelserne er opfyldt, modtager ansøgeren et bevis på at være dansk statsborger, ligesom Rigsombuddet orienterer relevante myndigheder om, at personer har opnået dansk statsborgerskab.

Nordiske statsborgere, jf. § 3:

En nordisk statsborger kan få dansk statsborgerskab ved erklæring, når personen:

 • er fyldt 18 år, men endnu ikke 23 år,
 • på erklæringstidspunktet har bopæl her i riget,
 • har haft bopæl her i riget i sammenlagt mindst 10 år, heraf sammenlagt mindst 5 år inden for de sidste 6 år
 • er ustraffet og ikke idømt foranstaltninger efter straffelovens kapitel 9, og
 • ikke er sigtet for en straffelovsovertrædelse

Ansøgningsblanket 18-23 år kan hentes herunder:

pdf (179 Kb)

Endvidere kan erklæring afgives af personer, der:

 • har erhvervet statsborgerskab i et nordisk land på anden måde end ved naturalisation,
 • er fyldt 18 år
 • har haft fast bopæl her i riget de sidste 7 år og
 • ikke i løbet af denne tid er idømt frihedsstraf eller foranstaltninger, der kan sidestilles med frihedsstraf

Ansøgningsblanket over 18 år:

pdf (178 Kb)

Personer bosat i riget, der skal generhverve dansk statsborgerskab, jf. § 4:

Har en person, der fra fødslen har erhvervet dansk statsborgerskab og som har boet her i riget indtil det fyldte 18. år, mistet sit danske statsborgerskab, kan personen generhverve sit statsborgerskab ved erklæring til Rigsombuddet, såfremt personen har boet her i riget de sidste 2 år.

Endvidere kan en person, der har mistet dansk statsborgerskab og derefter vedblivende har været statsborger i et nordisk land, generhverve sit statsborgerskab, når personen efter at have taget fast bopæl her i riget afgiver erklæring herom til Rigsombuddet.

Ansøgningsblanket - generhvervelse bosat i riget:

pdf (177 Kb)

Overgangsordning - Generhvervelse af dansk statsborgerskab for tidligere danske statsborgere, jf. § 3:

Tidligere danske statsborgere, som har fortabt deres danske statsborgerskab i medfør af den nu ophævede § 7 i indfødsretsloven (f.eks. fordi de efter ansøgning er blevet statsborgere i et andet land), kan i en femårig periode fra den 3. august 2019 generhverve dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring herom over for Rigsombudsmanden på Færøerne.

Det er en betingelse for erhvervelse af dansk statsborgerskab ved erklæring, at den tidligere danske statsborger ikke er idømt en ubetinget frihedsstraf i perioden mellem fortabelsen af det danske statsborgerskab og afgivelse af erklæring.

For tidligere danske statsborgere over 22 år, der er født i udlandet, er det i tilfælde, hvor der ikke ved det fyldte 22. år er truffet en afgørelse om bevarelse af det danske statsborgerskab i medfør af indfødsretslovens § 8, endvidere en betingelse, at den pågældende inden det fyldte 22. år har haft bopæl her i riget eller haft ophold i riget af sammenlagt mindst 1 års varighed.

Ansøgningsblanket - overgangsordning - generhvervelse:

pdf (178 Kb)

Børn, jf. § 5:

Erhverver en person dansk statsborgerskab ved erklæring, tilkommer statsborgerskabet også den pågældendes barn, herunder adoptivbarn, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at barnet ikke skal være omfattet.

Det er en forudsætning, at:

 • den erklærede har del i forældremyndigheden over barnet,
 • at barnet er ugift,
 • at barnet er under 18 år og
 • at barnet er bosat her i riget

For et adoptivbarn er det ligeledes en betingelse, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret.

 

Gebyr:

Ved afgivelse af erklæring om dansk statsborgerskab til Rigsombudsmanden på Færøerne betales, inden sagsbehandlingen kan påbegyndes, et gebyr på 1.100 kr.

Gebyret betales ved en bankoverførsel til:

Danske Bank, Reg.nr.: 0216, Konto nr.: 4069069991

Ansøgers navn skal fremgå af indbetalingen

Kvittering for betaling skal vedlægges ansøgningen.

 

En person, der er udvist ved dom eller mod hvem der verserer en sag, hvor der er nedlagt påstand om udvisning, kan ikke erhverve dansk statsborgerskab ved erklæring.