Statsborgerskab ved naturalisation

Statsborgerskab ved naturalisation

Efter Grundlovens § 44 kan en udlænding erhverve dansk statsborgerskab ved lov (naturalisation). For at få dansk statsborgerskab skal man opfylde en række betingelser, fx vedrørende selvforsørgelse, ophold i Danmark, danskkundskaber og viden om Danmark.

Ophold:

Det er normalt en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man har haft 9 års uafbrudt ophold i Danmark. Der gælder dog særlige betingelser for opholdsperiodens længde for visse grupper af ansøgere herunder bl.a. flygtninge, nordiske statsborgere og ægtefæller til danske statsborgere.

Selvforsørgelse/gæld til offentlige:

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man kan forsørge sig selv. Det betyder, at man ikke må have modtaget hjælp efter, hvad der svarer til reglerne i den danske lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de seneste 2 år og, at man i de seneste 5 år ikke må have modtaget hjælp efter, hvad der svarer til reglerne i den danske lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i en periode på sammenlagt mere end 4 måneder. Det er herudover endvidere en betingelse, at man ikke har forfalden gæld til det offentlige.

Kriminalitet:

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man ikke har begået visse typer af kriminalitet. Visse former for kriminalitet bevirker, at man aldrig kan blive dansk statsborger, hvorimod personer som i øvrigt er straffet eller har modtaget en strafferetlig sanktion, først kan blive dansk statsborger efter udløbet af en vis karenstid. Det betyder, at man ikke kan få dansk statsborgerskab, før karenstiden er udløbet.

Danskkundskaber:

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man dokumenterer sine danskkundskaber. Kravet om dokumentation for danskkundskaber gælder dog ikke for ansøgere med bopæl på Færøerne. I disse tilfælde anses politiets vurdering af, at den pågældende uden brug af omskrivninger eller andre sprog og med den accent, som er naturlig, kan deltage ubesværet i en samtale på dansk eller færøsk/grønlandsk som tilstrækkelig dokumentation for ansøgerens danskkundskaber.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Politimesteren på Færøerne +298 351448.