I hvilke sager kan man få fri proces?

Som udgangspunkt kan der gives fri proces i alle borgerlige retssager, der behandles efter retsplejelovens regler.

Det bemærkes, at der ikke kan gives fri proces til straffesager. Fri proces vil som udgangspunkt tillige blive afslået til sager, der udspringer af et forsætligt strafbart forhold, som ansøgeren ved endelig dom er fundet skyldig i, medmindre det krav, som er rejst mod ansøgeren, er åbenbart urimeligt. Ved afvejningen af, hvorvidt kravet kan anses som åbenbart urimeligt, ses der bl.a. på størrelsen af kravet samt, hvorvidt kravet er en forventelig følge af den strafbare handling.

Fri proces vil også som udgangspunkt blive afslået, hvis der er andre nærliggende alternativer til retssag, eksempelvis udnyttelse af en administrativ klageadgang, som bør forsøges, før der anlægges retssag.

Fri proces kan kun undtagelsesvis gives til sager, der udspringer af ansøgerens erhvervsvirksomhed. Der er dog mulighed for at meddele fri proces til mindre erhvervsdrivende, der opfylder de økonomiske betingelser, herunder navnlig når retssagen angår forhold, der har betydning for virksomhedens fortsatte eksistens og ansøgeren skønnes at have behov for bistand i form af fri proces. I vurderingen ses der tillige på, hvorvidt kravet kan anses for usædvanligt for virksomhedens normale drift.

Fri proces kan ligeledes kun undtagelsesvist gives til sagsøgeren i sager om ærekrænkelse, medmindre en ærekrænkelse af en vis grovhed er udbredt gennem et massemedium eller i øvrigt til en videre kreds.

Det bemærkes, at i sager om separation og skilsmisse (sager efter retsplejelovens kapitel 42) behøver man ikke at søge Rigsombuddet om fri proces, hvis man er blevet sagsøgt eller appelindstævnt. I disse tilfælde vil retten beskikke en advokat, hvis man opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Er man derimod sagsøger, kan man som i andre sager søge Rigsombuddet om fri proces.

Der gælder særlige regler for fri proces til skiftesager.