I hvilke sager kan man få fri proces?

Som udgangspunkt kan der gives fri proces i alle borgerlige retssager, der behandles efter retsplejelovens regler.

Det bemærkes dog, at man som udgangspunkt ikke kan få fri proces hvis man har en retshjælpsforsikring der dækker sagen, eller hvis man ikke opfylder de økonomiske betingelser.

Fri proces vil også som udgangspunkt blive afslået, hvis der er andre nærliggende alternativer til retssag, eksempelvis udnyttelse af en administrativ klageadgang, som bør forsøges, før der anlægges retssag.

Fri proces kan kun undtagelsesvis gives til sager, der udspringer af ansøgerens erhvervsvirksomhed. Der er dog mulighed for at meddele fri proces til mindre erhvervsdrivende, der opfylder de økonomiske betingelser, herunder navnlig når retssagen angår forhold, der har betydning for virksomhedens fortsatte eksistens og ansøgeren skønnes at have behov for bistand i form af fri proces. I vurderingen ses der tillige på, hvorvidt kravet kan anses for usædvanligt for virksomhedens normale drift.

Fri proces kan ligeledes kun undtagelsesvist gives til sagsøgeren i sager om ærekrænkelse, medmindre en ærekrænkelse af en vis grovhed er udbredt gennem et massemedium eller i øvrigt til en videre kreds.

Det bemærkes at ansøgning om fri proces til sager om separation, skilsmisse samt skiftesager behandles af retten på Færøerne. Ansøgning herom skal derfor sendes direkte til retten.